LijnVDA-rechts.png

Bedrijfsadvies - contactpersoon Pieter Delva (0496) 59 97 58

Nitraatresidu najaar 2019

Als er nitraatresidu controle moet uitgevoerd worden op uw bedrijf, krijgt u hiervan bericht in de  2de helft van september van de VLM. Via mestbankloket kunt u dan uw te bemonsteren percelen raadplegen.

Gebiedstypes MAP 6

In het nieuwe mestactieplan, MAP 6, wordt afgestapt van focus- en niet-focusgebieden. In de plaats zal gewerkt worden met gebiedstypes, op basis van de gemiddelde nitraatconcentraties in de afstroomgebieden.

Derogatie 2019

Vanaf heden tot 14 juli 2019 kunt u derogatie aanvragen via het mestbankloket. Daarnaast moet u de percelen waar u derogatie wenst toe te passen aanduiden via de verzamelaanvraag. Sommigen hebben dit reeds gedaan in het voorjaar. Wijzigingen en aanvullingen kunnen nog tot 14 juli 2019.

Vanggewassen en nateelten volgens MAP 6

Het inzaaien van een vanggewas is een goede praktijk om de uitspoeling van nutriënten naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen.

Bemestingsnormen 2019

Hieronder vindt u een handig overzicht van de bemestingsnormen die geldig zijn voor 2019. Deze zijn gebaseerd op MAP VI. Een belangrijke parameter is de fosfaatklasse van uw perceel. Dit zijn de bemestingsnormen rekening houdende met de forfaitaire inhoud van de mest.

Nieuwe forfaitaire inhouden varkensmest (mengmest)

Vanaf 01/01/2018.

Fosfaatklasse, vanaf 2018 aanvragen via SNapp

De fosfaatbemestingsnormen worden in 4 verschillende klassen uitgesplitst, i.f.v. van de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem (te bepalen via grondanalyse).

Burenregeling, vanaf 2019 via mestbankloket

Voor de opmaak van burenregeling kunt u nog altijd gebruik maken van de papieren versie van het burenregelingsdocument (toelichting). Vanaf 2019 zal het enkel nog kunnen via het mestbankloket.

Focusgebied 2018

Voor 2018 werd 238.168 ha van het landbouwareaal als focusgebied aangeduid. Daarvan ligt 29.805 ha landbouwgrond in gebieden die in 2018 voor het eerst afgebakend worden als focusgebied. Anderzijds ...

Aantal bodemstalen i.f.v. de randvoorwaarden

Belangrijke wijziging vanaf 2015 !

 

In het kader van de handhaving van de organische stof in de bodem, moet de landbouwer reeds langer een aantal analyseresultaten over het koolstofgehalte en de zuurtegraad van zijn percelen ...