LijnVDA-rechts

Bedrijfsadvies - contactpersoon Pieter Delva (0496) 59 97 58

Aandachtspunten om correct te bemesten

Op 16 februari start het nieuwe bemestingsseizoen. Voor de waterkwaliteit is het belangrijk dat wie bemest de uitrijregeling kent en correct toepast. Op basis van de meest vastgestelde inbreuken geven we een aantal bemestingstips om correct te bemesten.

Kunstmestregister 2022: in welke termijn invullen?

Hebt u geen vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen ?

 

  • Uw verhandelingen moeten ten laatste de 15de dag na de feiten geregistreerd zijn op het Mestbankloket.

Pre-ecoregelingen 2022: misschien iets voor u ?

In 2022 zijn er 5 nieuwe “beheersovereenkomsten” in voege die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit.

Water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerder.

Gewijzigde perceelsaangifte in de VZA 2022

Vanaf 2022 kunnen betalingsrechten enkel nog geactiveerd worden door de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt.

 

De geactiveerde betalingsrechten moeten wel in gebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, 30 april.

Nieuwigheden bij aanmaken burenregeling

Recent werden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor de opmaak van burenregelingen.

 

De belangrijkste aanpassingen vindt u hieronder.

Gebiedstypes MAP 6: wijzigingen vanaf 2021

In het nieuwe mestactieplan, MAP 6, werd afgestapt van focus- en niet-focusgebieden. In de plaats hiervan wordt gewerkt met gebiedstypes, op basis van de gemiddelde nitraatconcentraties in de afstroomgebieden.

Burenregeling met AGR-GPS

In MAP 6 geldt een nieuwe verplichting van AGR-GPS voor het vervoer met burenregeling van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. Om aan die verplichting te voldoen, moet de partij die de mest vervoert, dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest, gebruikmaken van een AGR-GPS-app op de smartphone.

Derogatie 2022

Indien u derogatie wenst toe te passen op uw bedrijf in 2022, moest u vóór 15 februari 2022 een aanvraag doen via het mestbankloket. Daarna kunt u de percelen aanduiden via de verzamelaanvraag (tegen 30 april 2022).

Bemestingsnormen 2022

Hieronder vindt u een handig overzicht van de bemestingsnormen die geldig zijn voor 2022. Deze zijn gebaseerd op MAP VI. Een belangrijke parameter is de fosfaatklasse van uw perceel. Dit zijn de bemestingsnormen rekening houdende met de forfaitaire inhoud van de mest.

Nitraatresidu najaar 2021

Op uw bedrijf kunnen nitraatresidu metingen uitgevoerd worden op één of meerdere percelen. De mestbank brengt u hiervan op de hoogte rond half september. De doelstelling is dat u onder drempelwaarde 1 (DW 1) blijft.

Vanggewassen en nateelten volgens MAP 6

Het inzaaien van een vanggewas is een goede praktijk om de uitspoeling van nutriënten naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen.

Fosfaatklasse, vanaf 2018 aanvragen via SNapp

De fosfaatbemestingsnormen worden in 4 verschillende klassen uitgesplitst, i.f.v. van de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem (te bepalen via grondanalyse).

Aantal bodemstalen i.f.v. de randvoorwaarden

In het kader van de handhaving van de organische stof in de bodem, moet de landbouwer reeds langer een aantal analyseresultaten over het koolstofgehalte en de zuurtegraad van zijn percelen ...

Forfaitaire inhouden varkensmest (mengmest)

Vanaf 01/01/2018.