LijnVDA-rechts.png

Bedrijfsadvies - contactpersoon Pieter Delva (0496) 59 97 58

Gebiedstypes MAP 6

In het nieuwe mestactieplan, MAP VI, wordt afgestapt van focus- en niet-focusgebieden. In de plaats zal gewerkt worden met gebiedstypes, op basis van de gemiddelde nitraatconcentraties in de afstroomgebieden.

Bemestingsnormen 2019

Hieronder vindt u een handig overzicht van de bemestingsnormen die geldig zijn voor 2019. Deze zijn gebaseerd op MAP V daar MAP VI nog niet is goedgekeurd. Een belangrijke parameter is de fosfaatklasse van uw perceel. Dit zijn de bemestingsnormen rekening houdende met de forfaitaire inhoud van de mest.

Vanggewassen en nateelten volgens het mestdecreet

Het inzaaien van een vanggewas is een goede praktijk om de uitspoeling van nutriënten naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen.

Focusgebied 2018

Voor 2018 werd 238.168 ha van het landbouwareaal als focusgebied aangeduid. Daarvan ligt 29.805 ha landbouwgrond in gebieden die in 2018 voor het eerst afgebakend worden als focusgebied. Anderzijds ...

Nieuwe forfaitaire inhouden varkensmest (mengmest)

Vanaf 01/01/2018.

Derogatie 2018

Nadat u voor 15/02/2018 derogatie hebt aangevraagd via mestbankloket moet u de percelen aanduiden in uw verzamelaanvraag 2018. Derogatie laat toe ...

Fosfaatklasse, vanaf 2018 aanvragen via SNapp

De fosfaatbemestingsnormen worden in 4 verschillende klassen uitgesplitst, i.f.v. van de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem (te bepalen via grondanalyse).

Burenregeling, vanaf 2019 via mestbankloket

Voor de opmaak van burenregeling kunt u nog altijd gebruik maken van de papieren versie van het burenregelingsdocument (toelichting). Vanaf 2019 zal het enkel nog kunnen via het mestbankloket.

Bemestingsregels

In MAP 5 is de uitrijregeling geharmoniseerd, waardoor meststoffen die gelijkaardige eigenschappen hebben op het vlak van de stikstofvrijstelling dezelfde uitrijregeling krijgen. De meststoffen zijn opgedeeld in drie types: ...

Belangrijke aangiftes voorjaar 2018

Mestbankaangifte - Wateraangifte - IMJV - Derogatieaanvraag - Forfait of mestanalyse - Verzamelaanvraag

Aantal bodemstalen i.f.v. de randvoorwaarden

Belangrijke wijziging vanaf 2015 !

 

In het kader van de handhaving van de organische stof in de bodem, moet de landbouwer reeds langer een aantal analyseresultaten over het koolstofgehalte en de zuurtegraad van zijn percelen ...