LijnVDA-rechts.png

Bedrijfsadvies - contactpersoon Pieter Delva (0496) 59 97 58

Burenregeling met AGR-GPS in 2020 ?

In MAP 6 geldt een nieuwe verplichting van AGR-GPS voor het vervoer met burenregeling van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. Om aan die verplichting te voldoen, moet de partij die de mest vervoert, dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest, gebruikmaken van een AGR-GPS-app op de smartphone.

Derogatie 2020

Indien u derogatie wenst toe te passen op uw bedrijf in 2020, moet u vóór 15 februari 2020 een aanvraag doen via het mestbankloket. Daarna kunt u de percelen aanduiden via de verzamelaanvraag (tegen 30 april 2020).

Bemestingsnormen 2020

Hieronder vindt u een handig overzicht van de bemestingsnormen die geldig zijn voor 2020. Deze zijn gebaseerd op MAP VI. Een belangrijke parameter is de fosfaatklasse van uw perceel. Dit zijn de bemestingsnormen rekening houdende met de forfaitaire inhoud van de mest.

Nitraatresidu najaar 2020

Op uw bedrijf kunnen nitraatresidu metingen uitgevoerd worden op één of meerdere percelen. De mestbank brengt u hiervan op de hoogte rond half september. De doelstelling is dat u onder drempelwaarde 1 (DW 1) blijft.

Gebiedstypes MAP 6

In het nieuwe mestactieplan, MAP 6, wordt afgestapt van focus- en niet-focusgebieden. In de plaats zal gewerkt worden met gebiedstypes, op basis van de gemiddelde nitraatconcentraties in de afstroomgebieden.

Vanggewassen en nateelten volgens MAP 6

Het inzaaien van een vanggewas is een goede praktijk om de uitspoeling van nutriënten naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen.

Fosfaatklasse, vanaf 2018 aanvragen via SNapp

De fosfaatbemestingsnormen worden in 4 verschillende klassen uitgesplitst, i.f.v. van de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem (te bepalen via grondanalyse).

Aantal bodemstalen i.f.v. de randvoorwaarden

In het kader van de handhaving van de organische stof in de bodem, moet de landbouwer reeds langer een aantal analyseresultaten over het koolstofgehalte en de zuurtegraad van zijn percelen ...

Forfaitaire inhouden varkensmest (mengmest)

Vanaf 01/01/2018.