LijnVDA-rechts

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en privacy zijn van groot belang voor ons. Wij doen er alles aan om deze gegevens met de grootste voorzichtigheid en vertrouwen te behandelen.

 

In onderstaande ‘privacy verklaring’ beschrijven wij in eenvoudige taal, beknopt en transparant hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Deze Privacy verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Vanden Avenne-Ooigem nv en haar dochterondernemingen (“wij” of “ons”) verzameld en gebruikt worden.

 

Wij handelen conform de “Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is, verder omschreven als “GDPR/AVG”.

 

Door onze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze Privacy verklaring hebt gelezen en begrepen.

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke - Contactgegevens

 

Definitie van een verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; (GDPR/AVG art. 4, 7)

 

Afhankelijk van het soort verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy verklaring, kan Vanden Avenne-Ooigem nv en haar dochteronderneming Alia² handelen als enige of gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer er gehandeld wordt als gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken, bepalen beide entiteiten de middelen en de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u uw rechten kunt doen gelden tegen elk van de gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken door contact op te nemen met een van de bedrijven zoals hieronder omschreven.

 

Heeft u vragen, opmerkingen omtrent onze privacy verklaring, dan kan u ons contacteren via onderstaande kanalen:

 

Per post via: Vanden Avenne-Ooigem nv, Zwaantjesstraat 12, 8710 Ooigem, tav “GDPR Verantwoordelijke”
Per e-mail: GDPR@vda-ooigem.be

 

Per post via: Alia² nv, Rue Riverre 105, 5150 Floreffe, tav “GDPR Verantwoordelijke”

Per e-mail: GDPR@vda-ooigem.be

 

Vanden Avenne-Ooigem nv en haar dochteronderneming Alia² worden verder genoemd “wij” of “ons”.

 

 

Verzamelen van uw gegevens

 

Wij verzamelen en verwerken (persoons)gegevens van u die we verkregen via onze interacties met u. De gegevens hebben we rechtstreeks van u ontvangen of via partijen aan wie u deze gegevens gaf met het doel die aan ons door te geven of van databanken/publicaties beschikbaar gesteld door officiële instanties (vb KBO, Belgisch Staatsblad,…).

 

We verzamelen informatie over u wanneer u ons belt, e-mailt of wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt.

 

 

De juiste persoonsgegevens en voor het juiste doel

 

Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. (GDPR/AVG art. 24, lid1)

 

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is en voor het beoogde doel (vb.  contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang, ...) of voor een doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, maar ook voor de goede werking van onze onderneming, om onze onderneming verder te ontwikkelen en om aan uw wensen te kunnen voldoen.

 

Daarnaast verwerken we bepaalde gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten en producten in het kader van onze (direct)marketing. U heb het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, daarom voorzien we op elke nieuwsbrief een “uitschrijf” optie.

 

Afhankelijk van deze doeleinden verwerken wij volgende persoonsgegevens (niet-limitatief):

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Klanten, prospecten, websitebezoekers, bezoekers, leveranciers

Soorten persoonsgegevens:

 • Contact- & identificatiegegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnr, adres, nationaliteit, leeftijd en of geboortedatum, uw bedrijfsnaam, functie
 • Andere persoonsgegevens die ons actief worden verstrekt (vb. in correspondentie of telefoongesprekken)
 • Indien van toepassing verzamelen we financiële gegevens zoals, bankrekeningnummer en andere betaalgegevens, gegevens nodig voor de facturatie en het voeren van een boekhouding
 • Een bezoek aan de gebouwen van Vanden Avenne-Ooigem nv of Alia² wordt via camerabeelden opgenomen met als doel de veiligheid te garanderen.
 • Het is mogelijk dat er in de publieke ruimtes of tijdens evenementen georganiseerd door ons sfeerbeelden worden gemaakt die daarna mogelijks gepubliceerd worden op onze website, social mediakanalen, brochure, nieuwsbrief, ... Het gebruik van dit beeldmateriaal valt onder de wetgeving ‘persoonlijkheidsrecht op afbeelding’ (of portretrecht).
  • Sfeerbeelden zijn “niet gerichte beelden” die niet de intentie hebben bepaalde personen duidelijk in beeld te brengen.
  • Wij zullen het maken van “gerichte foto’s” (close-up) zo veel mogelijk proberen te vermijden. Iedereen heeft recht op het beperken van het gebruik van zijn “gerichte afbeelding”.
  • Let wel: foto’s gemaakt door organisatoren van evenementen of door bezoekers van vallen niet onder onze verantwoordelijkheid, hiervoor richt u zich best tot deze “andere” verwerkingsverantwoordelijken.
 • Info/gegevens om te kunnen voldoen aan onze vergunningen en tracering van onze producten
 • Wij kunnen onze bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, door fusie of overname, verkoop of enige andere zakelijke transactie. Ook in dergelijke transacties worden uw persoonsgegevens doorgegeven conform deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Geanonimiseerde gegevens zijn geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren. (vb statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's)

U kunt onze website ook bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. 

 

We verzamelen geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals bepaald in GDPR/AVG art. 9) en ook niet van personen jonger dan 16 jaar.

 

 

Beveiligen van uw gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming is met GDPR/AVG. (GDPR/AVG Art. 32).

 

Deze maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, vernietiging, verlies of andere handeling die de veiligheid van uw persoonsgegevens in het gedrang kunnen brengen.

 

In geval van een data lek zal afhankelijk van de ernst, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op de hoogte gebracht worden. Bij een zeer ernstige inbreuk worden ook de betrokkenen zelf op de hoogte gebracht. (GDPR/AVG Art. 33, 34)

 

 

Rechtsgronden van de verwerking

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van GDPR/AVG Art. 6.1.

a. Toestemming

b. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

c. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

f. Noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen

 

 

Doorgifte aan derden

 

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens te delen met derden binnen de EER die in onze opdracht uw gegevens verwerken.

 

Deze verwerkers/ontvangers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen en wij garanderen dat deze verwerkers/ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

 

Enkele voorbeelden van doorgifte :

 • pakjesdienst om uw bestelling naar u te brengen, transporteur,
 • partner die onze nieuwsbrieven verstuurt (vb mailchimp),
 • onderhoud van onze IT-infrastructuur,
 • verwerker die voorziet in hosting van deze website,
 • online boekingssystemen,
 • onafhankelijke agenten/vertegenwoordigers,
 • handelaars, ...

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel, procedure om criminele handelingen te voorkomen, procedure om ons beleid te handhaven of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen, … kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toezichthoudende autoriteiten, zoals fiscale en douaneautoriteiten en andere officiële instanties.

 

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan derden wanneer wij als onderdeel van een due diligence onderzoek met betrekking tot (het uitvoeren van) een fusie, overname of andere zakelijke transactie, uw gegevens moeten bekendmaken aan de mogelijke koper of verkoper of hun adviseurs. Ook in deze gevallen zorgen wij er steeds voor dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

 

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de EER die geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

 

De website van Vanden Avenne-Ooigem nv bevat links naar andere websites van derden. Vanden Avenne-Ooigem nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de normen inzake privacy van die derden. Hiervoor leest u best de privacy verklaring van die website.

 

EER = Europese Economische Ruimte 

 

 

Bewaren van uw gegevens

 

Afhankelijk van het vooropgestelde doel bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende:

 • De tijd die nodig is om het doel te bereiken
 • De termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen
 • De uitvoeringstermijn van een overeenkomst

 

Rechten van de betrokkene

 

U hebt steeds het recht op inzage en kopie, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw gegeven toestemming in te trekken.

 

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan dit door een eenvoudig verzoek te richten aan ons via een van de kanalen bovenaan deze privacy verklaring.

 

Wij behouden ons het recht om u bijkomende informatie te vragen voor het verifiëren van uw identiteit.

 

Wij behouden ook het recht om bepaalde verzoeken gemotiveerd te weigeren, en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens voor haar onzichtbaar ergens blijven opgeslagen.

 

Wij zullen uw verzoek beantwoorden binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in GDPR/AVG Art. 12.3

 

 

Klachten

 

Heeft u een klacht omtrent het verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens, gelieve ons dan rechtstreeks te contacteren via een van de kanalen bovenaan deze privacy verklaring.

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

 

COOKIEBELEID Vanden Avenne-Ooigem nv

 

Op de website van Vanden Avenne-Ooigem nv worden cookies gebruikt.  Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op opdat u als bezoeker van onze website van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring zou kunnen genieten.

 

Bij een eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u het gebruik van cookies aanvaard. Aanvaardt u deze cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken.

 

 

Hoe kan u het gebruik van cookies op Vanden Avenne-Ooigem nv -onlinediensten weigeren of beheren?

 

De meeste cookies worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen. U kan er altijd voor kiezen om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen, hieronder vindt u per browser de nodige uitleg.

 

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

 

 

Wat zijn cookies?

 

Een cookie is een klein gegevens- of tekstbestand dat op vraag van een website door uw browser op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website tijdens een bezoek aan onze online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken.

 

Een website kan aan de hand van het cookie uw acties of voorkeuren na verloop van tijd "onthouden". Het cookie helpt u om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en het onthoudt uw voorkeuren van een vorig bezoek wanneer u terugkeert.

 

De website van Vanden Avenne-Ooigem nv gebruikt cookies voor volgende doeleinden:

 

 

Soort cookie: Statistiek cookies

 

Voor wie zijn de cookies?: Google Analytics

Naam cookie: _ga

Duur van een cookie: 2 jaar

Functie van de cookie: Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagnedata bij te houden.

 

 

Soort cookie: Sessie cookie

 

Voor wie zijn de cookies?: Eigen cookie

Naam cookie: laravel_session

Duur van een cookie: 1 uur

Functie van de cookie: Server sessie linken aan de bezoeker. Wordt bijvoorbeeld gebruikt om de taal in te stellen.

 

 

Google Analytics

 

Vanden Avenne-Ooigem nv gebruikt google analytics om te zie hoe u onze website gevonden hebt en hoe u door onze website surft. Dit kan ons helpen om onze website te verbeteren.

 

De cookies die hierbij gebruikt worden bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan achterhaald worden.

 

Door de website van Vanden Avenne-Ooigem nv te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die op de website van google worden uiteengezet.

 

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

Online applicaties

 

Onze website bevat ook functies voor sociale media zoals Facebook, … die hun eigen privacyverklaring hebben.

 

We vragen dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 

 

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via deze online applicaties:

 

Copyright

 

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vanden Avenne-Ooigem nv.

 

 

Toepasselijk recht en rechtsgebied

 

Op deze privacy verklaring is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.