LijnVDA-rechts

Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1

De koper wordt geacht de verkoopsvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkel feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht de aankoopvoorwaarden die de klant op zijn eigen document vermeldt.

 

ARTIKEL 2

De koopwaren worden in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, voor hun vertrek. Deze clausule dekt de conformiteit van de koopwaren zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit. Elke andere klacht dient binnen acht dagen en bij aangetekende brief gemeld te worden bij de verkoper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd. De goederen reizen onder verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht.

 

ARTIKEL 3

De geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de koper aan al zijn verplichtingen, inclusief integrale betaling, heeft voldaan. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem aanvaard is alvorens levering van de verkochte goederen. Gelet op het eigendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte goederen te vervreemden of op enige wijze onherkenbaar te maken vóór algehele betaling en dit op straffe van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de helft van de koopprijs van de verkochte goederen, ongeacht het recht de reële schade te vorderen. De overdracht van risico’s heeft plaats op het ogenblik van de bestelling van de goederen en dit niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud.

 

ARTIKEL 4

De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven. Omstandigheden zoals staking, brand, machinedefect, onregelmatige bevoorrading, interne organisatieproblemen, … zijn vormen van overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen.

 

ARTIKEL 5

Wij behouden ons het recht voor, vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de verkoopprijs en de uitvoering van de overeenkomst van de koper te eisen. De kosten van de vestiging van deze waar-borgen zijn ten laste van de koper.

 

ARTIKEL 6

Behoudens andersluidend en schriftelijk tussen partijen zijn onze facturen contant, netto en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper op acht dagen na factuurdatum. Al onze huidige en toekomstige facturen zijn gecedeeerd aan en kunnen enkel bevrijdend betaald worden aan BNP Paribas Fortis Factor NV op één van de rekeningen vermeld op de factuur, Alle inningskosten vallen ten laste van de koper. Bij laattijdige betaling, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 10 % per jaar op het opeisbare bedrag verschuldigd zijn. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 10 % met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1860 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 

ARTIKEL 7

Iedere verbreking of opzegging van een bestelling of contract, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen tarieven. Hij kan bovendien alle met de koper aangegane contracten ontbinden, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor de verkoper. De wilsuiting hiertoe per brief aan de koper verstuurd, zal hier voor volstaan. Deze betaling geldt teveneens wanneer in de loop van het contract de financiële situatie van de koper zich wijzigt, bij insolvabiliteit of wanneer de verkoper vreest de garanties  voor zijn schuldvordering te verliezen. De koper kan, ingeval van wanprestatie door de verkoper, eveneens de overeenkomst ontbinden indien hij dit uitdrukkelijk heeft bedongen en de verkoper hiermee schriftelijk zijn akkoord heeft betuigd. De koper verklaart uitdrukkelijk dat al de tegoeden die hij ten opzichte van de verkoper bezit, ten titel van waarborg en op gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst.

 

ARTIKEL 8

Wij kunnen voor onze leveringen en diensten enkel op contractuele gronden
aangesproken worden, met uitsluiting van elke buitencontractuele vordering, ook tegen onze aangestelden.

 

ARTIKEL 9

Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken van de afdeling Kortrijk en de vrederechter van het kanton Waregem bevoegd. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.