LijnVDA-rechts

perceelsaangifte-in-de-vza-2023

Perceelsaangifte in de VZA 2023

Sedert 2022 kunnen betalingsrechten enkel nog geactiveerd worden door de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. De geactiveerde betalingsrechten moeten wel in gebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, 30 april.

 

Sinds 2007 zijn de perceelsaangifte bij Departement Landbouw en Visserij en bij VLM samengevoegd tot één aangifte. Toen werden drie peildata ingevoerd: 1 januari voor de verantwoordelijkheid voor bemesting, 30 april voor activatie van betalingsrechten en 31 mei voor het gebruik van de hoofdteelt (afgeleid van de uiterste inzaaidatum van de hoofdteelt).

 

Dit werd bijgestuurd, zodat er sedert 2022 slechts twee peildata overblijven voor de perceelsaangifte:: de gebruiker van het perceel op 1 januari is verantwoordelijk voor bemesting en de gebruiker op 31 mei verbouwt de hoofdteelt én kan betalingsrechten activeren.

 

Opgelet! Om betalingsrechten te kunnen activeren met een perceel in 2023 moeten de betalingsrechten ter beschikking zijn op 31 mei (voorheen 30 april) én moet het perceel in gebruik zijn voor de hoofdteelt (met peildatum 31 mei).

 

Als de eigenaar van de betalingsrechten op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag niet de hoofdteelt verbouwt, kunnen de betalingsrechten via een eenvoudige module op het e-loket tijdelijk of definitief worden overgedragen.

 

Opgelet! Deze overdracht van betalingsrechten moet ingediend zijn uiterlijk 31 mei 2023.

 

De landbouwer die de hoofdteelt verbouwt, is de landbouwer die verantwoordelijk is voor zowel het zaaien of planten als de verdere teelthandelingen tijdens het teeltseizoen zoals bespuiten, en dit tot het oogsten. Enkel wat dit laatste betreft kan, kort voor de oogst, de verantwoordelijkheid overgedragen worden door een ‘verkoop op stam’. Dit betekent dan ook dat het bijhouden van de teeltfiches de verantwoordelijkheid is van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. Die teeltfiches zijn een essentieel element in het kader van de traceerbaarheid binnen de randvoorwaarden en zullen dus strikt gecontroleerd worden. Facturen van de diverse teelthandelingen moeten ook op naam staan van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt.

 

In het kader van deze bijsturing zal het departement in de verzamelaanvraag 2022 een extra schrappingscode voorzien in de perceelsaangifte. Deze code, ‘TVP’ - ‘tijdelijk verhuurd perceel’, wordt gebruikt voor percelen die maar voor één teeltseizoen naar een andere gebruiker gaan. Percelen die op deze manier geschrapt worden in de aangifte, zullen het jaar nadien opnieuw voorgedrukt worden bij de verhuurder. Dit vereenvoudigt de aangifte van de verhuurder en voorkomt een onjuiste aangifte in de volgende campagne. 

 

Zoals vastgelegd in MAP6 krijgt een landbouwer voor percelen, aangegeven op 1 januari en gelegen in gebiedstype 2 of 3, enkel bemestingsrechten als de landbouwer ook de hoofdteelt verbouwt op deze percelen. Dat houdt in dat vanaf 2022 voor percelen in gebiedstype 2 en 3 enkel de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt mestrechten kan krijgen en betalingsrechten kan activeren. In gebiedstype 0 en 1 is het wel nog mogelijk dat een andere landbouwer dan deze die de hoofdteelt verbouwt de mestrechten krijgt.

 

Met deze bijsturingen wil het Departement Landbouw en Visserij de aangifte meer in overeenstemming brengen met de werkelijke situatie op het veld en de inkomenssteun maximaal uitbetalen aan actieve landbouwers die het teeltrisico dragen.