Bedrijfsadvies

Bemestingsnormen 2018

Hieronder vind je een handig overzicht van de bemestingsnormen die geldig zijn voor 2018. Een belangrijke parameter is de fosfaatklasse van uw perceel. Dit zijn de bemestingsnormen rekening houdende met de forfaitaire inhoud van de mest.

Vanggewassen en nateelten volgens het mestdecreet

Het inzaaien van een vanggewas is een goede praktijk om de uitspoeling van nutriënten naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen. Het Mestdecreet verplicht sommige bedrijven om op bepaalde percelen of na sommige teelten een vanggewas in te zaaien. Het Mestdecreet legt daarnaast ook verplichtingen op voor het gebruik van een nateelt.

Weet u wat het verschil is tussen een vanggewas en een nateelt? Moet uw bedrijf een vanggewas of nateelt inzaaien? En hoe kunnen vanggewassen u helpen om te voldoen aan de vergroeningseisen van het GLB? Lees het in deze fiche.

Meer info vindt u via deze link

Focusgebied 2018

Voor 2018 werd 238.168 ha van het landbouwareaal als focusgebied aangeduid. Daarvan ligt 29.805 ha landbouwgrond in gebieden die in 2018 voor het eerst afgebakend worden als focusgebied. Anderzijds zijn er ook een aantal gebieden, goed voor een landbouwareaal van 14.750 ha, die in 2017 nog in focusgebied lagen maar dit jaar niet meer. Die gebieden hebben de bonus die ze vorig jaar opgebouwd hadden, verzilverd. Binnen het focusgebied 2018 is er een areaal van 25.802 ha dat een bonus opgebouwd heeft. Als er het volgende winterjaar in die gebieden geen overschrijdingen zijn in het oppervlaktewater en als de evolutie van het grondwater gunstig blijft, kunnen die gebieden in 2018 niet-focusgebied worden.

Overzichtskaart Vlaanderen - bonus

Nieuwe forfaitaire inhouden varkensmest (mengmest), vanaf 01/01/2018

Nieuwe forfaitaire inhouden varkensmest (mengmest), vanaf 01/01/2018

Derogatie 2018

Nadat u voor 15/02/2018 derogatie hebt aangevraagd via mestbankloket moet u de percelen aanduiden in uw verzamelaanvraag 2018.

Derogatie laat toe dat bedrijven meer dierlijke mest kunnen opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden.

In de brochure derogatievoorwaarden 2018 vindt u informatie over de:

 • voorwaarden om een aanvraag in te dienen (aanvraag, uitgesloten percelen, uitgesloten bedrijven, derogatieteelten, administratieve controle aangevraagde derogatie)
 • na te leven derogatievoorwaarden (teelten, mestsoorten, bemesting, graslandbeheer, mest- en bodemanalyses en bemestingsplan)
 • gevolgen bij het niet naleven van de voorwaarden
 • bezwaarmogelijkheden tegen (gedeeltelijke) afkeuring en sanctie van derogatie
 • overzicht bemestingsnormen derogatie

Fosfaatklasse, vanaf 2018 aanvragen via SNapp

De fosfaatbemestingsnormen worden in 4 verschillende klassen uitgesplitst, i.f.v. van de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem (te bepalen via grondanalyse).

De standaardnorm (zonder analyse) is klasse 3 voor 2015 en 2016. Vanaf 2017 is de standaardnorm klasse 4.

Bij een lage fosfaatbeschikbaarheid (te bepalen via analyse) zal u een hogere fosforbemesting mogen toepassen dan de standaardnorm. Reeds doorgegeven percelen vindt u terug op het mestbankloket onder staalnames / bodem / fosfaat.

Analyse is 5 jaar geldig. Een analyse van voorbeeld 2014 telt nog tem 2019. Als analyse "vervalt", zakt perceel met één klasse.

Voor analyses genomen vanaf 2015, die aantonen dat er minder fosfor inzit dan de standaardnorm, zal een deel van de kosten voor de analyse, terugbetaald worden.

Nieuw vanaf 2018 is dat het aanvragen van fosfaatstalen verplicht via SNapp moet gebeuren, anders worden de resultaten niet aanvaard. SNapp staat voor "staalname applicatie" en is terug te vinden via het mestbankloket.

Hier vindt u de handleiding van SNapp.

Burenregeling, vanaf 2019 via mestbankloket

Voor de opmaak van burenregeling kunt u nog altijd gebruik maken van de papieren versie van het burenregelingsdocument (toelichting). Vanaf 2019 zal het enkel nog kunnen via het mestbankloket.

De bevestiging (registratiebewijs) van de VLM wordt niet meer per post verstuurd. Deze moet afgeprint worden via het mestbankloket en aanwezig zijn tijdens het transport.

U kunt ook de burenregeling aanvragen via het mestbankloket. De ene landbouwer maakt document op en de andere landbouwer bevestigd. Na bevestiging van de tegenpartij kan onmiddellijk het registratiebewijs afgedrukt worden, nodig om het transport uit te voeren.

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling via mestbankloket.

Burenregelingen met mestverwerkingsinstallaties kunnen enkel via mestbankloket. Daarnaast moeten ze ook voor en nagemeld worden.

Handleiding burenregeling met mestverwerkingsinstallatie.

Bemestingsregels

In MAP 5 is de uitrijregeling geharmoniseerd, waardoor meststoffen die gelijkaardige eigenschappen hebben op het vlak van de stikstofvrijstelling dezelfde uitrijregeling krijgen. De meststoffen zijn opgedeeld in drie types:

 1. meststoffen van type 1: stalmest, champost en traagwerkende meststoffen (gecertificeerd groen- en gft-compost en meststoffen met attest);
 2. meststoffen van type 2: alle meststoffen die niet tot type 1 of 3 behoren;
 3. meststoffen van type 3: kunstmest, spuistroom en effluenten.

Uitrijregeling

De VLM heeft een handig overzicht gemaakt van de uitrijregeling, rekening houdend met:

 • type meststof
 • tijdstip
 • (niet-) focusbedrijf
 • grondsoort 
 • teelt

Bemesten na 31 augustus

Landbouwers mogen in een aantal gevallen hun percelen nog bemesten na 31 augustus als het gaat om niet-derogatiepercelen. Op derogatiepercelen mag geen enkel type meststof opgebracht worden vanaf 1 september t.e.m. 14 februari.Opslag van meststoffen op landbouwgrond

Landbouwers mogen nog vaste dierlijke mest of andere meststoffen tijdelijk opslaan op landbouwgrond, op voorwaarde dat:

 • de mest op het perceel is opgeslagen om daar te worden gespreid;
 • de afstand van de opslag tot de perceelsgrens en het oppervlaktewater moet ten minste 10 meter zijn. Bij regen voorkomt dit afvloei van mestsappen buiten het perceel. Vooral bij hellende percelen is dat een aandachtspunt, omdat de landbouwer in alle omstandigheden moet voorkomen dat mestsappen afvloeien buiten het perceel, ongeacht de afstandsregel;
 • om geurhinder te minimaliseren moet de afstand tot woningen van derden ten minste 100 meter zijn.
Het is verboden om vaste dierlijke mest op te slaan op landbouwgrond vanaf 16 november t.e.m. 15 januari. Buiten die periode mag de landbouwer de vaste dierlijke mest maximaal twee maanden opslaan op landbouwgrond.

Belangrijke aangiftes voorjaar 2018

Mestbankaangifte

Sedert 08/01/2018 kunt u uw mestbankaangifte productiejaar 2017 indienen via het mestbankloket. De aangifte moet binnen zijn tegen 15/03/2018.

 

Wateraangifte

De heffingenaangifte van het verbruikte water 2017 moet ingediend worden via het VMM-Heffingenloket van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het loket is open vanaf 15 januari en ten laatste op 14 maart moet deze aangifte digitaal ingediend worden. Rond 20 januari krijgt iedere heffingsplichtige een brief met zijn toegangscode.

 

IMJV

GPBV-bedrijven (ook wel X-bedrijven genoemd) moeten voor 14 maart het IMJV (integraal Milieu Jaar Verslag) indienen via het online IMJV Loket. Iedere IMJV-plichtige krijgt hiervoor nog een schrijven met de gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen.

GPBV-bedrijven zijn bedrijven die meer dan 2.000 vleesvarkens > 30kg, 750 zeugen of 40.000 kippen vergund hebben.

 

Derogatieaanvraag

Derogatieaanvraag voor rundveebedrijven moet geuren voor 15 februari via het mestbankloket. De kans bestaat dat u de voorbije jaren reeds de aanvraag voor 2018 hebt ingediend. Dan moet u niets meer ondernemen. U kunt ook altijd de aangevraagde derogatie schrappen, ook voor 15 februari 2018. Hier vindt u meer info over derogatie.

 

Forfait of mestanalyse

Per mestsoort moet er een keuze gemaakt worden of u in 2018 het gans jaar met forfait zal werken of met analyse. Dit moet gebeuren vóór het eerste transport of bij voorkeur voor 15 februari via het mestbankloket.


Meer info hierover vindt u via deze link

 

Verzamelaanvraag

De verzamelaanvraag kan ingediend worden vanaf eind februari via het e-loket landbouw en visserij. Deze moet ingediend worden tegen 21 april 2018. Overdracht van betalingsrechten kan ook nog tot deze datum via hetzelfde loket.

Aantal bodemstalen ifv de randvoorwaarden: belangrijke wijziging vanaf 2015

In het kader van de handhaving van de organische stof in de bodem, moet de landbouwer reeds langer een aantal analyseresultaten over het koolstofgehalte en de zuurtegraad van zijn percelen die geen grasland zijn of permanente bedekking hebben, kunnen voorleggen bij controle ter plaatse.

Het vereiste aantal analyseresultaten wordt gewijzigd: vanaf 2015 moet de landbouwer per begonnen schijf van 5 ha landbouwgrond (exclusief grasland of permanente bedekking) minstens één geldig analyseresultaat kunnen voorleggen. Het minimumaantal wordt aanvullend begrensd door het aantal percelen landbouwgrond (exclusief grasland of permanente bedekking). Vanaf 2015 blijven de analyses vijf in plaats van drie jaar geldig. De monsterneming, analyse en bijhorende landbouwkundige adviezen, moeten gebeuren door daartoe erkende laboratoria.